Strona główna => Zakres terytorialny => zasady rekrutacji

Zapisy  do oddziału "0" i oraz klasy I na rok szkolny 2010/2011

od 1.04.2010 do 30.04.2010 w sekretarciacie szkoły.

 Wymagane dokumenty:

  • Dowód osobisty rodzica
  • Akt urodzenia dziecka
  • PESEL dziecka

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU 5 I 6 latków DO ODZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, PIERWSZYCH KLAS SZKOŁY PODSTAWEJ.

1.       Od 2012 – 6 latkowie będą obowiązkowo uczęszczać do klasy I.

W  latach 2009 do 2011 istnieje możliwość zapisania dziecka 6- letniego,

o wcześniejszym zapisie 6 – latka do klasy I decydują Rodzice i Dyr.Szkoły.

Rodzice składają wniosek, dyrektor szkoły odwodowej przyjmuje, jeśli:

 

a)      pozwalają na to warunki szkoły

b)      dziecko było objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny,

c)      w przypadku, jeśli nie było objęte wychowanie przedszkolnym, posiada opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej o możliwości spełnienia obowiązku szkolnego,

d)      dziecko spoza rejonu – obwodu szkoły – dotyczą także powyższe warunki, w  tym przede wszystkim możliwości szkoły.

2.       Dzieci 6 – letnie od 1.09.2009 r. są objęte obowiązkiem realizacji przygotowania przedszkolnego  i zgodnie z wolą rodzica , mogą je realizować w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach i innych placówkach realizujących przygotowanie przedszkolne.

3.       Od roku 2011 – 5 latkowie będą obowiązkowo realizować roczne przygotowanie przedszkolne.

W latach 2009-2010 istnieje możliwość spełnienia przygotowania przedszkolnego

 przez 5 latków w Przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w Szkołach, w innych placówkach, które realizują  przygotowanie przedszkolne zgodnie z wolą Rodzica i możliwościami  placówki.

 

Wskazania:

·        NIEWSKAZANYM JEST COFAĆ DECYZJI O PRZYJĘCIU;

·        NIE MOŻNA ZAPISYWAĆ DZIECKA 5,6 – LETNIEGO – ODPOWIEDNIO DO ODZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO i  KLASY 1- NA PRÓBĘ;

·        DECYZJA MUSI BYĆ ROZWAŻNA

 

 

 

 

      TRYB PRZYJMOWANIA DZIECI  6- letnich do kl. I

1.        Pisemny wniosek Rodziców (prawnych opiekunów) złożony do Dyrektora Szkoły w sekretariacie do dnia 30.kwietnia 2010r. wraz z uzasadnieniem.

2.        Do wniosku należy dołączyć:

a)      zaświadczenie wydane  przez uprawnioną placówkę potwierdzające, że dziecko jest objęte wychowaniem przedszkolnym w roku poprzedzającym dany rok szkolny;

b)      diagnozę  przedszkolną tj. analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;

c)      w przypadku dziecka, które nie jest objęte wychowaniem przedszkolnym wymagana jest pozytywy opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej.

3.        Wniosek musi być podpisany przez obojga Rodziców (prawnych opiekunów)

4.        Wniosek nie spełniający wymienionych wyżej warunków podlega uzupełnieniu w terminie do dnia 30. kwietnia 2009r

5.        Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka w razie:

a)      nie uzupełnienie wniosku

b)      braku wolnych miejsc w oddziale

6.        Wnioski rozpatrywane są w zakresie:

a)      merytorycznym – przez co najmniej dwóch nauczycieli kształcenia zintegrowanego;

b)      formalnym – przez Dyrektora Szkoły wraz z udzieleniem odpowiedzi w formie pisemnej, terminie 14 dni od dnia30. kwietnia 2009r.

 

 

 
Utworzył/Odpowiada: Tomasz Sałata - 2009-02-11 15:46:42
Udostępnił: Tomasz Sałata - 2010-04-27 13:47:54
Zaktualizował: Tomasz Sałata - 2010-04-27 13:54:22

Pokaz rejestr zmian atrykułu